Rehabilitatsioon

AS AA-LAN hakkas sotsiaalse rehablitatsiooni teenust osutama alates 2008a. kevadest, mil valmis selleks uus osakond. 

Alates 2016 aastast osutame ka tööalase rehabilitatsiooni teenust vähenenud töövõimega tööealistele isikutele ning kogemusnõustaja teenust Töötukassa suunamisel. 

Teenindame puudega lapsi ja täiskasvanuid, psüühilise erivajadusega täisealisi ning puuet taotlevaid lapsi ja tööealisi.

Rehabilitatsioonikeskuse info:

http://aa-lanrehabilitatsioon.weebly.com/